นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด (186058-T)

ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้า ท่านมีสิทธิ์คืนสินค้าภายในเจ็ด (7) วัน หลังจากได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
หรือสินค้านั้นชำรุดเสียหาย โดยท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่

Line ID : @zhulian_customer
Email : [email protected]
Tel : 02 - 983-3984 (เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.)


ทางบริษัทจะยอมรับการการคืนสินค้า ตามเงื่อนไขดังนี้:

* การคืนสินค้าสามารถทำได้ เฉพาะภายใน ประเทศไทย
* การคืนสินค้าสามารถทำได้ หากสินค้านั้นชำรุดหรือเสียหาย โดยต้องมีใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐาน
* การคืนสินค้าสามารถทำได้ หากสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
* ในกรณีสินค้าที่ส่งผิด สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมและไม่ได้รับความเสียหาย และอยู่ในกล่องบรรจุสินค้าเดิม
* ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง

หมายเหตุ : ผู้ซื้อไม่สามารถปฎิเสธการรับสินค้าได้ หากสินค้าไม่ส่งตามวันหนือช่วงเวลาที่กำหนด

หากสินค้าชำรุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิตและคุณภาพของวัสดุ ทางบริษัทจะเสนอการเปลี่ยนสินค้า
ทั้งนี้การเปลี่ยนสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทตามความเหมาะสม ข้อกำหนดและนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทจำเป็นต้องขอใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า

สงวนสิทธิมาตราฐานการข้อกำหนดในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตสำหรับผลิตพัฒน์ซูเลียนที่ซื้อภายใต้สัญญาฉบับนี้
การรับประกันอื่นๆทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไข ภาระหน้าที่ตามกฎหมายจารีตประเพณี ธรรมเนียมการค้าหรือการตกลงเจรจาทำสัญญา
ไม่ถือว่าเป็นการคุ้มครองทางกฏหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ความพึงพอใจในคุณภาพ และ/หรือการปฎิบัติงานตามคำอธิบาย


สินค้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อจนกว่าทางบริษัทจะได้รับสินค้า เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทแนะนำให้ผู้ซื้อส่งสินค้า
โดยใช้บริการจัดส่งที่ติดตามได้และรับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น


โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าก่อนที่จะทำการคืนสินค้า

Line ID : @zhulian_customer
Email : [email protected]
Tel : 02 - 983-3984 (เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.)